CZK

Handmade Luxury Art Brands - Design - Style

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Molo7 new cz s.r.o., se sídlem V Zářezu 902/8, Praha 5, PSČ 158 00, IČ: 07071027, zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C, vložka 294146 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.molo7.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.

1.3.Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2.VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1.Prodávajícím se rozumí třetí osoba nabízející prostřednictvím webové stránky prodej zboží, přičemž identifikační údaje takové třetí osoby jsou na webové stránce uvedeny u nabízeného zboží.

2.2.Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi prodávajícím a uživatelem prostřednictví webové stránky ohledně prodeje zboží uživateli, a to včetně práv a povinností souvisejících s dopravou zboží. Je k nalezení zde. A uzavírá se při koupi zboží kliknutím na tlačítko „TO BERU“.

2.3.Kreditem se rozumí záloha zaplacená uživatelem na kupní cenu zboží dle kupní smlouvy, jež je poukazována na účet poskytovatele. Náklady na dopravu zboží jsou již započítané v ceně zboží.

3.UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1.Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT“ (dále jen „žádost o registraci“). Údaje uvedené uživatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

3.2.V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zobrazí poskytovatel uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu uživatele (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

3.3.Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření. Uživatel bere na vědomí, že započetím s poskytováním služby poskytovatelem zaniká jeho právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit podle čl. 13.1 této smlouvy.

3.4.Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3.5.Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám.

4.UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1.Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých přihlašovacích údajů, vkládat na webovou stránku a odstraňovat z webové stránky příspěvky či jiné informace a uzavírat kupní smlouvy.

4.2.Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

4.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované poskytovatelem či pro přihlašování v rámci jiných produktů (mobilní aplikace apod.). Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

4.4.Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

5.PODMÍNKY SLUŽBY

5.1.Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu, přičemž v rámci uživatelského účtu může provádět činnosti uvedené v čl. 4.1 obchodních podmínek (dále jen „služba“).

5.2.Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

5.3.Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

5.4.Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

5.5.Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s touto povinností může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software.

5.6.Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré nabídky prodeje zboží zobrazované na webové stránce nejsou nabídkami poskytovatele, nýbrž nabídkami třetích osob – prodávajících. Uživatel bere na vědomí, že práva a povinnosti vůči prodávajícímu z kupních smluv vznikají uživateli přímo, přičemž poskytovatel nepřebírá žádné závazky ani ručení za jejich plnění prodávajícím. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel ověřuje identitu prodávajících, ale nikoli jejich schopnost plnit závazky vůči uživateli (tímto není dotčeno právo poskytovatele tyto skutečnosti ověřovat). Uživatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů s prodávajícím.

5.7.Mimo komunikační nástroje obsažené v rámci webové stránky se uživatel ohledně prodeje zboží nabízeného na webové stránce nesmí snažit kontaktovat jiné osoby využívající webovou stránku. Uživatel nesmí uzavírat žádné smlouvy týkající se zboží nabízeného na webové stránce mimo nástroje (postupy) obsažené v rámci webové stránky.

6.VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

6.1.Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

6.1.1.zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

6.1.2.zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

6.1.3.porušuje právní normy v oblasti hospodářské soutěže,

6.1.4.porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

6.2.Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

6.3.Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení či publikovat reklamní sdělní mimo nástroje (postupy) obsažené v rámci webové stránky. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

6.4.Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

6.5.Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

6.6.Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky (včetně pravidel prodeje), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn v takovém případě od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

6.7.V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se uživatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

6.8.Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

7.KREDIT UŽIVATELE

7.1.Kupní cena zboží, jež zahrnuje i náklady na dopravu zboží, je dle kupní smlouvy poskytovatelem odečítána z kreditu uživatele.

7.2.Uživatel může kredit hradit prostřednictvím platebních systémů provozovaných třetími osobami či může být kredit uživatelem získán za prodej zboží v rámci webové stránky (za podmínek stanovených v pravidlech prodeje). Poskytovatelem může být uživateli poskytnut bezúplatně i jiný kredit, který není ekvivalentem peněžitého plnění uživatele a slouží výlučně k marketingovým aktivitám poskytovatele (dále jen „bonusový kredit“).

7.3.K uzavření kupní smlouvy uživatelem může dojít až poté, kdy má uživatel dostatečnou výši kreditu. Možnost uzavřít kupní smlouvu může být poskytovatelem odložena až do okamžiku, kdy je částka kreditu skutečně připsána na účet poskytovatele.

7.4.Po skončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb vrátí poskytovatel uživateli zbývající kredit, resp. jeho ekvivalent v penězích, snížený o manipulační poplatek ve výši 25 % z tohoto kreditu uživatele, a to vždy na požádání uživatele bezhotovostním převodem na účet uživatele nejpozději do třiceti (30) dnů od takového požádání. Za tímto účelem je uživatel povinen poskytnout uživateli číslo svého účtu u finančního ústavu v České republice. Uživateli nemůže být vyplacen bonusový kredit.

7.5.V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k manipulačnímu poplatku poskytovatele připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň (dále jen „DPH“).

7.6.Platnost kreditů na MOLO7 je 12 kalendářních měsíců. Pokud po toto období budou kredity nevyužity, MOLO7 má právo anulovat jejich platnost. Poskytovatel musí uživatele upozornit 30 kalendářních dní a 7 pracovních dní před anulováním pomocí elektronické komunikace.

8.LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

8.1.V případě, že uživatel v rámci služby uloží nebo bude šířit informace (nehmotné statky), které podléhají ochraně některých z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“), a to včetně děl vložených či šířených na základě smlouvy o zprostředkování ve smyslu pravidel prodeje, uděluje uživatel uložením nebo šířením díla v rámci služby poskytovateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.1 obchodních podmínek.

8.2.Licence k dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od okamžiku uložení nebo šíření díla v rámci služby. Poskytovatel není povinen licenci využít.

8.3.Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění. U díla může být poskytovatelem uváděna přezdívka (nick) uživatele, který dílo v rámci služby vložil, či jeho jméno.

8.4.Ustanovení čl. 8.1 až 8.3 obchodních podmínek se ohledně oprávnění poskytovatele použijí přiměřeně i na případy, kdy příspěvek uživatele nepodléhá ochraně autorským právem.

9.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

9.2.Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, pohlaví, datum narození, telefon a další osobní údaje, které uživatel vloží do uživatelského účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a z kupních smluv, pro účely marketingových výzkumů, pro účely identifikace v rámci další interaktivních produktů poskytovatele či třetích osob a pro účely zasílání obchodních sdělení. Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zobrazovány (zveřejněny) na webových stránkách.

10.4.Osobní údaje uživatele mohou být poskytovatelem předávány třetím osobám, a to i za marketingovými účely . Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

10.5.Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

10.6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

10.9.Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽBY, REKLAMACE, VRÁCENÍ ZBOŽÍ A VÝMĚNU ZBOŽÍ

11.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služby se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Uživatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služby uplatňuje u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 15.7) (reklamace).

11.2.Reklamace zboží: Záruční doba činí 24 měsíců od data převzetí zboží uživatelem. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, které vzniklo po převzetí zboží, závady, které vznikly zacházením se zbožím v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s obvyklým užitím, opotřebení zboží vlivem jeho používání, závady vzniklé v důsledku přírodních živlů. Po doručení žádosti o reklamaci uživatelem, poskytovatel kontaktuje uživatele s adresou prodejce, kam má uživatel zboží na vlastní náklady zaslat. Zároveň informuje prodejce, že v nejbližších dnech obdrží od uživatele zboží, které chce reklamovat. Do 5 pracovních dnů od převzetí zboží od uživatele prodejce posoudí stav vraceného zboží a domluví se s uživatelem na opravě/výměně/vrácení peněz/zamítnutí reklamace:

11.2.1. Oprava/výměna: Prodejce informuje poskytovatele, že reklamované zboží opravil/vyměnil za nové a poskytovatel zajistí dopravu opraveného/vyměněného zboží k uživateli. Kurýr dopravní společnosti v předem domluvený čas u prodejce vyzvedne opravené/vyměněné zboží a doručí ho uživateli.

11.2.2. Vrácení peněz: Prodejce informuje poskytovatele o uznané reklamaci a poskytovatel vrátí uživateli peníze (částku, kterou uživatel skutečně za zboží zaplatil) za reklamované zboží na jeho účet.

11.2.3. Zamítnutí reklamace: Prodejce informuje MOLO7 o zamítnutí reklamace. Odešle zpět uživateli reklamované zboží na náklady uživatele.

11.3.Vrácení zboží: Do 30 dnů od převzetí zakoupeného zboží uživatelem, má uživatel právo odstoupit od kupní smlouvy. Po doručení odstoupení od kupní smlouvy, poskytovatel kontaktuje zákazníka s adresou prodejce, na kterou má uživatel na své vlastní náklady zboží zaslat. Poskytovatel zároveň informuje prodejce, že v nejbližších dnech obdrží od uživatele zboží, které chce vrátit. Zboží musí být vráceno kompletní a nesmí jevit známky opotřebení, používání či praní a musí mít původní visačky (jsou-li). Do 5 pracovních dnů od převzetí zboží od uživatele prodejce posoudí stav vraceného zboží a informuje poskytovatele. Bude-li vrácené zboží v pořádku, do 30 dnů vrátí poskytovatel uživateli peníze (částku, kterou uživatel skutečně za zboží zaplatil bez dopravného) na jeho účet.

11.4.Do 14 dnů od převzetí zakoupeného zboží uživatelem, má uživatel právo zakoupené zboží vyměnit. Po doručení žádosti o výměnu poskytovateli, poskytovatel kontaktuje uživatele s adresou prodejce, na kterou má uživatel zboží na vlastní náklady zaslat. Poskytovatel zároveň informuje prodejce, že v nejbližších dnech obdrží od uživatele zboží, které chce vyměnit. Zboží, které chce uživatel vrátit, musí mít stejnou prodejní cenu jako zboží, které bude chtít za něj vyměnit. V případě, že tomu tak není, musí se uživatel řídit postupem v bodě 11.3.. Zboží musí být vráceno kompletní a nesmí jevit známky opotřebení, používání či praní a musí mít původní visačky (jsou-li). Do 5 pracovních dnů od převzetí zboží od uživatele prodejce posoudí stav vraceného zboží, v případě že bude v pořádku, objedná si u poskytovatele služby dopravní společnosti. Kurýr dopravní společnosti v předem domluvený čas převezme od prodejce nové zboží a doručí ho uživateli.

12.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1.Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „adresa uživatele“) a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají službu, na adresu uživatele.

12.2.Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

13.TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

13.1.Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.

13.2.Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.

13.3.Uživatel může účinnost smlouvy o poskytování služeb ukončit kdykoliv faktickým úkonem spočívajícím v odstranění svého uživatelského účtu.

13.4.V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek, pravidel prodeje) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

13.5.Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb není dotčena licence poskytnutá poskytovateli dle čl. 7 obchodních podmínek.

14.DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY

14.1.Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních úkonů souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

14.2.Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

15.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

15.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.3.Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

15.4.Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.

15.5.Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří příloha č. 1 – Pravidla prodeje.

15.6.Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

15.7.Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@molo7.cz, telefon 724004671.

V Praze dne 1.7.2018

Molo7 new cz s.r.o.

NEWSLETTER

Zaregistruj se a získej slevu na

první nákup

zde

SLEVA 100