PODMÍNKY KUPNÍ SMLOUVY


1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané v rámci webové stránky umístěné na internetové adrese www.molo7.cz (dále jen „webová stránka“) provozované obchodní společností Molo7 new cz s.r.o., se sídlem V Zářezu 902/8, Praha 5, PSČ 158 00, IČ: 07071027, zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294146 (dále jen „poskytovatel“) mezi uživateli webové stránky jako prodávajícím a kupujícím.

1.2.Kupní smlouvu mohou prodávající a kupující uzavřít na základě předchozího uzavření smlouvy o poskytování služeb s poskytovatelem, jež upravuje využívání webových stránek a jejich uživatelského účtu na webové stránce (dále jen „uživatelský účet“ a „smlouva o poskytování služeb“). Pojmy použité ve smlouvě o poskytování služeb mají stejný význam i pro účely kupní smlouvy.

1.3.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení čl. 1.4, čl. 2.2, čl. 2.5, čl. 2.7, čl. 4, čl. 6, čl. 7.2, čl. 8.2 a čl. 8.3 obchodních podmínek se nepoužijí na případy:

1.3.1. kdy kupující jedná při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, nebo

1.3.2. kdy prodávající nejedná při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4.Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.Webová stránka obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

2.2.Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce.

2.3.Kupující uzavírá kupní smlouvu kliknutím na tlačítko „TO BERU“.

2.4.Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „TO BERU“.

2.5.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí v rámci uživatelského účtu kupujícího.

2.6.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzení dostupnosti objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu v rámci uživatelského účtu kupujícího.

2.7.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení), si hradí kupující sám.

3.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.Cena zboží dle kupní smlouvy bude uhrazena z kreditu kupujícího u poskytovatele. Poštovné je zdarma.

3.2.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží v rámci uživatelského účtu kupujícího.

4.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

4.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zprostředkovateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může zaslat elektronicky na emailovou adresu ahoj@molo7.cz, či písemně na adresu Křížová 2598/4, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00.

4.3.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zprostředkovatel předá kupujícímu údaje kam má zboží odeslat. Náklady na dopravu zboží od kupujícího zprostředkovateli hradí kupující.

4.4.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.2.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo smluveno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

6.2.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3.V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4.Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5.Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené v rámci jeho uživatelského profilu na webové stránce. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.4.Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v rámci jeho uživatelského profilu na webové stránce.

i
×

Víc než jen nákupní galerie

MOLO7 je komunitní prodejní galerie podporující to nejlepší, co se urodí pod rukama módních
designerů. Nabízí alternativu k běžným konfekcím, snaží se bořit anonymní fashion svět a
nechává nahlédnout tvůrcům pod pokličku. Naší touhou a snahou je, aby originální tvorba nezapadla
pod masově nabízenou produkcí. Společným úsilím s designery se podílíme na následování tradice
módního návrhářství. Potkat zde můžete jména působící na této scéně dlouho, ale i ta,
která nejsou příliš známá, a kterým MOLO7 dává šanci prosadit se. A to nás velmi těší!

Napsali o nás

  • Kvalita a originalita

    MOLO7 miluje módu. A když říkáme móda, nemyslíme napodobeniny z tržnice ani nekvalitní konfekci. Baví nás kousky, které jsou tak trochu umělecké dílo, přesto příjemné, pohodlné a skvěle nositelné.

  • Designéři

    Potkat zde můžete jména působící na této scéně dlouho, ale i ta, která nejsou příliš známá, a kterým MOLO7 dává šanci prosadit se. A to nás velmi těší!